+371 2 252 33 99

Konfidencialitātes politika

Viens no galvenajiem mērķiem SIA  “HOMESTORY”  ir likt ikviena no mūsu klientiem justies droši, kad runa ir par personas datu izpaušanu.

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “HOMESTORY” pakalpojumu klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “HOMESTORY”, vienotās reģistrācijas Nr. 44103132266, juridiskā adrese RĪGA, BRĪVĪBAS IELA 148A – 2, LV-1012.
 2. SIA “HOMESTORY” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: SIA “HOMESTORY”. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “HOMESTORY” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, paraksts un citā tiešā saziņā ar jums.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem, abonentiem, uzturēto interneta vietņu un sociālo tīklu profilu apmeklētājiem un citiem SIA “HOMESTORY”  pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “HOMESTORY” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 3. SIA “HOMESTORY” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “HOMESTORY” interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

 1. SIA “HOMESTORY” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:​
  1. 1.Pakalpojumu sniegšanai:
   1. klienta identificēšanai;
   2. līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
   3. pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
   4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
   5. klientu apkalpošanai;
   6. iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
   7. norēķinu administrēšanai;
   8. parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

8.2. Biznesa plānošanai un analītikai:

 1. statistikai un biznesa analīzei;
 2. datu kvalitātes nodrošināšanai;
 3. atskaišu sagatavošanai;
 4. klientu aptauju veikšanai;
 5. nozares attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu piedāvājumam;
 1. 3. Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
 2. 4. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 3. 5. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “HOMESTORY”.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. SIA “HOMESTORY”apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA “HOMESTORY”saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  3. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
  4. leģitīmās interesēs – lai realizētu no SIA “HOMESTORY”un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “HOMESTORY”leģitīmās intereses;
  5. datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu SIA “HOMESTORY”nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
 2. SIA “HOMESTORY”leģitīmās intereses ir:
  1. veikt komercdarbību;
  2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
  4. analizēt SIA “HOMESTORY”mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  5. veikt darbības Klientu noturēšanai un piesaistīšanai;
  6. administrēt maksājumus;
  7. administrēt neveiktus maksājumus;
  8. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  9. izsūtīt reģistrētajiem priekšapmaksas pakalpojumu klientiem komerciālus piedāvājumus e-pastā par līdzīgiem pakalpojumiem kādus Klients lieto vai ir iegādājies iepriekšējo divu gadu periodā, ja klients nav atteicies no šādu ziņu saņemšanas;
  10. veikt darbības Klientu noturēšanai;
  11. reklamēt savas preces un pakalpojumus;
  12. informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 1. SIA “HOMESTORY”apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “HOMESTORY”saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. SIA “HOMESTORY”sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “HOMESTORY”prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “HOMESTORY”uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

 1. SIA “HOMESTORY”aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “HOMESTORY”saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. SIA “HOMESTORY”neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “HOMESTORY”leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “HOMESTORY”leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, SIA “HOMESTORY”personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Šādos gadījumos SIA “HOMESTORY”nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “HOMESTORY”glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);
 2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “HOMESTORY”vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 5. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “HOMESTORY” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “HOMESTORY” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “HOMESTORY” leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “HOMESTORY” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē SIA “HOMESTORY” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “HOMESTORY” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “HOMESTORY” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA “HOMESTORY” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

Klients piekrišanu personas datu apstrādei var dot  caur uzņēmuma mājaslapas/sociālo tīklu starpniecību vai klātienē SIA “HOMESTORY” birojā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota – klātienē SIA “HOMESTORY” birojā vai rakstiski caur uzņēmuma mājaslapas vai pa telefonu, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

SIA “HOMESTORY”veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi un pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “HOMESTORY”veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA “HOMESTORY”un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA “HOMESTORY”veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA “HOMESTORY”var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA “HOMESTORY”var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu. SIA “HOMESTORY” ir tiesības nosūtīt komerciālus paziņojumus uz e-pastu saviem klientiem par līdzīgām precēm un pakalpojumiem, neprasot Klienta piekrišanu, bet nodrošinot iespēju Klientam atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās).

Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

zvanot uz  SIA “HOMESTORY” veikalo;

klātienē SIA “HOMESTORY” veikalos;

SIA “HOMESTORY”  pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde tiek veikta tiešsaistes režīmā un tiek izpildīta nekavējoties. Atsevišķos gadījumos pieprasījuma apstrāde var prasīt laiku līdz 1 dienu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA “HOMESTORY”mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

 

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Citi noteikumi

SIA “HOMESTORY”ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju SIA “HOMESTORY”mājaslapā.

SIA “HOMESTORY”saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA “HOMESTORY”mājaslapā.

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2023. gada 1. Janvarī.