+371 2 252 33 99

SIA “HOMESTORY” PAKALPOJUMA “AIZKARU TĪRĪŠANA” NOTEIKUMI

 1. Klients pasūtījuma pieteikumu var atstāt SIA “HOMESTORY” interneta vietnē https://homestory-riga.com, norādot pasūtījuma atstājēja (turpmāk arī – Klients) vārdu, e-pasta adresi, tālruni un ziņu par pasūtījumu.
 2. Sniedzot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai SIA “HOMESTORY” varētu pieņemt Klienta pasūtījumu un izpildīt pakalpojumu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz norādītajiem kontaktiem tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar SIA “HOMESTORY” pasūtījuma apstrādi.
 3. Pēc pasūtījuma saņemšanas SIA “HOMESTORY” sazinās ar Klientu, veicot telefona zvanu uz norādīto kontakttālruni vai e-pasta adresi, noskaidrojot pasūtījuma detaļas, kas sevī ietver pasūtījuma apjomu, piegādes adresi un nepieciešamību izmantot SIA “HOMESTORY” piedāvātos papildpakalpojumus. Klients telefoniski tiek informēts par pakalpojuma aptuvenām izmaksām, kuras var tikt precizētas līguma izpildes laikā.
 4. Par izbraukšanu uz Klienta adresi pasūtījuma savākšanai un izsniegšanai – piegādei tiek piemērota papildus maksa saskaņā ar SIA “HOMESTORY” cenrādi, par kura apmēru Klients ir informēts, vienojoties par pasūtījuma detaļām.
 5. SIA “HOMESTORY”, saņemot apstiprinājumu no Klienta par pasūtījuma detaļām, uzsāk pasūtījuma izpildi.
 6. Ja puses ir vienojušās par pakalpojuma izpildi Klienta norādītajā adresē, tad SIA “HOMESTORY” ierodas Klienta norādītajā adresē. Izstrādājumu mērīšana, savākšana un izsniegšana – piegāde līdz Klienta adresei notiek, iepriekš saskaņojot ierašanās datumu un laiku. Klientam ir pienākums informēt SIA “HOMESTORY” par izmaiņām pasūtījuma savākšanas vai izsniegšanas – piegādes laikā ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms norunātā termiņa.
 7. SIA “HOMESTORY” gaida Klientu norādītajā adresē un laikā ne ilgāk kā 15 minūtes no ierašanās brīža, kas tiek fiksēts ar telefona zvanu. Ja Klients paša norādītajā laikā neatrodas pasūtījuma savākšanas vai izsniegšanas – piegādes adresē, kā dēļ pasūtījuma izpilde norunātajā dienā un laikā nav iespējama, Klientam saglabājas pienākums atlīdzināt SIA “HOMESTORY” radušos ceļa izdevumus par izbraukumu uz adresi.
 8. Pieņemot izstrādājumu tīrīšanai, tiek noteikta priekšapmaksa 50-70 % apmērā no kopējās pasūtījuma maksas.
 9. Pēc izstrādājumu savākšanas un precīza pasūtījuma maksas aprēķināšanas Klientam tiek nosūtīts vai izsniegts pasūtījuma rēķins, kurā norāda pakalpojuma maksu, pasūtījuma savākšanas un izsniegšanas – piegādes izdevumus, kā arī veicamās priekšapmaksas apmēru.
 10. Ja Klients izsniedz izstrādājumus tīrīšanai SIA “HOMESTORY” juridiskajā adresē Brīvības ielā 148A-2, LV-1012, Klientam pirms pakalpojuma izpildes ir pienākums veikt priekšapmaksu saskaņā ar rēķinā norādīto apmēru.
 11. Izsniedzot izstrādājumus tīrīšanai, Klients sniedz informāciju par nodotajiem izstrādājumiem. SIA “HOMESTORY” pēc Klienta sniegtās informācijas sastāda pasūtījuma kvīti un pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtījuma kvītī norāda nodoto izstrādājumu veidu, skaitu, izmēru un esošos defektus, kā arī vēlmi izmantot papildpakalpojumu. Klients ir informēts, ka nodoto izstrādājumu papildus defektu esamība var atklāties, veicot pasūtījuma izpildi. Kvīts var tikt sastādīta elektroniski un būt derīga bez paraksta. Sastādītā un ar Klientu saskaņotā Kvīts ir apliecinājums tam, ka Klients ir iepazinies un piekrīt SIA “HOMESTORY” pakalpojuma “Aizkaru tīrīšana” noteikumiem, un ka ieraksti kvītī ir izdarīti pareizi un ir Klientam saistoši.
 12. Klients tiek informēts par pakalpojuma izpildi un pasūtījuma izsniegšanas – piegādes laiku, sazinoties ar Klientu uz viņa norādīto kontakttālruni vai e-pasta adresi.
 13. SIA “HOMESTORY” var nepieņemt tīrīšanai izstrādājumus, kuru tīrīšanas izpilde var būt neiespējama vai nesasniegt Klienta vēlamo rezultātu. Klientam, objektīvi izvērtējot izstrādājuma traipus, ir pienākums laicīgi informēt par tādu traipu esamību, kura iztīrīšana varētu būt apgrūtinoša.
 14. Ja, pieņemot izsniegto izstrādājumu apstrādei, tiek konstatēts, ka izstrādājums nav paredzēts tīrīšanai vai izstrādājuma iztīrīšana var būt neiespējama vai nesasniegt Klienta vēlamo rezultātu, Klientam ir pienākums atlīdzināt radušos ceļa izdevumus par izbraukšanu uz Klienta norādīto adresi izstrādājumu savākšanai un izsniegšanai saskaņā ar norādītajām izmaksām par izbraukšanu uz Klienta norādīto adresi.
 15. Klients piekrīt, ka SIA “HOMESTORY” negarantē apstrādē pieņemto izstrādājumu pilnīgu iztīrīšanu vai saglabāšanos iepriekšējā stāvoklī, ja izstrādājumam ir defekti vai tādi traipi, kuru pilnīga iztīrīšana nav iespējama, kā arī ir konstatēti citi apstākļi, kas apgrūtina kvalitatīvas aizkaru tīrīšanas veikšanu.
 16. Pretenzijas par apstrādes kvalitāti tiek pieņemtas 2 darba dienu laikā no pasūtījuma izsniegšanas brīža Klientam.
 17. Pasūtījuma izsniegšana – piegāde notiek pēc Klientam izsniegtā rēķina pilnīgas maksas veikšanas. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 18. Pasūtījuma izsniegšana – piegāde Klienta norādītajā adresē citai personai ir iespējama, ja Klients ir laicīgi informējis SIA “HOMESTORY” par pieļaujamību pasūtījumu norādītajā piegādes vietā izsniegt citai personai, norādot SIA “HOMESTORY” saņemošās personas vārdu un uzvārdu. Saņemot pasūtījumu, Klienta norādītajai personai ir pienākums uzrādīt personu apliecinošo dokumentu.
 19. Ja Klients kavē izpildītā pasūtījuma pieņemšanu ilgāk nekā 1 mēnesi, skaitot no dienas, kad Klients informēts par aizkaru tīrīšanas pabeigšanu un pasūtījuma izsniegšanas – piegādes iespējamību, viņam ir pienākums papildus atlīdzināt glabāšanas naudu 5 % apmērā no kopējās pasūtījuma summas.
 20. Izmantojot papildpakalpojumu “Maiņas aizkari”, pasūtījuma aktā papildus aizkaru tīrīšanai norādīto izstrādājumu aprakstam tiek norādīti arī izsniegtie SIA “Home Story” piederošie aizkari, tostarp to skaits, veids un vērtība.
 21. Ja Klients izmanto papildpakalpojumu “Maiņas aizkari”, Klienta aizkaru tīrīšanu pabeidzot, Klientam jāatgriež SIA “HOMESTORY” piederošie aizkari tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika saņemti.
 22. Ja Klienta vainas dēļ Maiņas aizkari nav vairs izmantojami tam paredzētajiem mērķiem, ir bojāti vai zaudējuši ārējo izskatu vai Klients tos nevar atgriezt, Klientam pilnā mērā jāatlīdzina “HomeStory” radītie zaudējumi saskaņā ar izsniegto aizkaru vērtību, kas norādīta pasūtījuma kvītī.
 23. Pakalpojuma izpildei tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir nosūtīti Klientam, apstrādājot pasūtījumu. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
 24. Klientam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez SIA “HOMESTORY” rakstiskas piekrišanas.
  Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
 25. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas
 26. Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 27. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.