+371 2 252 33 99

  Akcijas noteikumi

Piedaloties Akcijā, jūs pilnībā piekrītat šiem Noteikumiem.

 

  1. GALVENIE NOTEIKUMI

 

1.1. Akcijai ir tikai un vienīgi veicināšanas raksturs, tā ir reklāmas pasākums un tiek rīkota ar mērķi radīt un uzturēt interesi par Akcijas Organizatora un Partneru produktiem/pakalpojumiem, paaugstināt Organizatora un Partneru lojalitātes līmeni un zīmola atpazīstamību.

1.2. Akcijas organizators ir SIA “HOMESTORY”, BRĪVĪBAS IELA 148A – 2, RĪGA, LV-1012, Latvija.

1.3.1. Akcijas partneri ir:

1.4. Akcijas teritorija: Latvija.

1.5. Akcijas norises vieta:

https://homestory-riga.com 

 

  1. AKCIJAS BALVU FONDS

 

2.1. Akcijas galvenās balvas:

2.2. Viens Akcijas dalībnieks visā Akcijas laikā var saņemt šādu maksimālo Akcijas balvu skaitu: 1 (vienu) balvu.

 

  1. AKCIJAS NOTEIKUMI UN BALVU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 

3.1. Akcijas periods: no 2024. gada 10. janvāra līdz 2024. gada 10. martam ieskaitot. Termiņi var tikt saīsināti vai pagarināti ar Organizatora lēmumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

  1. DALĪBAS KĀRTĪBA AKCIJĀ

 

4.1. Akcijā piedalās visas personas, kuras Akcijas laikā ir ieradušās vietnē, piekritušas Akcijas noteikumiem, ievadījušas pareizu tālruņa numuru un saņēmušas akcijas kodu.

4.2. Akcijā var piedalīties pilngadīgi rīcībspējīgi Latvijas teritorijā dzīvojoši pilsoņi (Akcijas dalībnieki), kuri ir veikuši nepieciešamās darbības dalībai Akcijā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.3. Akcijā nedrīkst piedalīties Organizatora un ar to saistīto personu darbinieki, pārstāvji un to ģimenes locekļi.

 

  1. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANAS UN BALVU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 

5.1. Lai saņemtu dāvanu, izmantojot akcijas kodu, ir jāveic un jāapmaksā aizkaru šūšanas vai ķīmiskās tīrīšanas pasūtījums.

5.2. Balvas saņemšana naudas ekvivalentā nav paredzēta, kā arī tās izsniegšana un izmantošana uz citiem nosacījumiem, nekā noteikts šajos Noteikumos.

 

  1. AKCIJAS DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

6.1. Akcijas dalībniekiem ir pienākums veikt visas darbības, kas saistītas ar dalību Akcijā un balvu saņemšanu, šajos Noteikumos noteiktajos termiņos.

6.2. Akcijas rīkotājs nav tiesīgs sniegt informāciju par Akcijas dalībnieku trešajām personām, izņemot Akcijas partnerus.

6.3. Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas šajos Akcijas noteikumos visā Akcijas norises laikā, par veiktajām izmaiņām papildus neinformējot Akcijas Dalībniekus.

 

  1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

7.1. Piedalīšanās Akcijā nozīmē, ka visi tās Dalībnieki ir iepazinušies un pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem.